Pszichológia és pszichiátria

Üzleti kommunikáció

Üzleti kommunikáció - a kommunikációs kölcsönhatás egyik formája, amely az üzleti etikett alapelvein, normáin és szabályain alapul, és amelyre jellemző, hogy a témákkal vagy a témakörökkel való kapcsolatra összpontosítanak, hogy kölcsönösen előnyös eredményeket érjünk el. A szakmai kommunikációs interakcióban résztvevő témák a hivatalos kommunikációs stílust figyelik, és célja, hogy a hozzárendelt feladatok megoldása és a kitűzött célok elérése érdekében eredményeket kapjanak.

A sikeres szakmai megbeszélések és tárgyalások döntő tényezői lehetnek az üzleti beszélgetést és a beszélgetőpartner személyes jellemzőinek sajátosságainak megfelelő megértését, céljai és érdekei.

Üzleti etika

Más kommunikációs típusoktól eltérően, például személyes vagy társadalmi, az üzleti kommunikációnak saját jelentőségű jellemzői és jellemzői vannak. Az ilyen jelek kiválasztása lehetővé teszi, hogy pontosabban és teljesebben meghatározhassa az "üzleti kommunikáció" fogalmát.

Az üzleti kommunikáció etikáját határozza meg a nemzeti-pszichológiai típusok jellegzetességeinek megőrzése, melyeket az államról, az állampolgárságról, a fogalmi fordulatokban megtartott csoportgondolatokban megőrzik, amelyek a kép általános jellemzőit tartalmazzák.

A nemzeti ismeretek és a különböző nemzetiségű pszichológiai típusok megértése, hagyományaik, szokásai, kulturális és történelmi örökségének eredetisége, szokásai, nyelvük, érzéseik kifejeződésének jellemzői, temperamentuma, sürgősen szükséges egy vállalkozó számára a tevékenységi területétől, szakmai orientációjától függetlenül, mivel elősegíti a hatékony kommunikációt a nemzeti egoizmus leküzdése, más nemzetek kultúrájának tiszteletben tartása.

Az üzleti kommunikáció etikája alapvetően a tudományok sokaságán alapul, különösen a menedzsment és a kommunikáció pszichológiáján, az etikán és a munka tudományos szervezésén. A kommunikáció etikájának tanulmányozása a modern világ igényei miatt. Az üzleti kommunikáció pszichológiája és etikája a különböző egyénekkel való sikeres interakció pillérei.

Egy személynek, függetlenül a szerepétől (vezető vagy középvezető, egyszerű vállalkozó vagy köztisztviselő), biztosan képesnek kell lennie saját gondolatainak megfogalmazására, álláspontjának megfogalmazására, a partner ítéleteinek elemzésére, kritikusan releváns nyilatkozatok és mondatok értékelésére. Ehhez a legfontosabb feltétel az, hogy meghallgassuk a beszélgetőt, helyesen vezessük és irányítsuk a beszélgetést, barátságos légkört teremtsünk a kommunikáció során, pozitív benyomást keltsünk. Ezek a készségek előzetes előkészítés nélkül nem lehetségesek.

A kommunikáció etikájának központi eleme közvetlenül a vezető vagy az alárendelt személy identitása. Ahhoz, hogy bármely iparágban profi és kiváló szakembergé váljék, nem elegendő az interperszonális interakció megfelelő ismerete és készsége. Ezen túlmenően a beszéd és a belső kultúra megfelelő szintje is van. A beszédkultúra és az üzleti kommunikáció szorosan összefügg egymással.

Ma az etikai érvelést az építés két leggyakoribb elve jelenti: az utilitarizmus és az erkölcsi elv elvét. Az utilitarizmus elve azon a cselekvésen alapul, amelyet erkölcsileg indokoltnak tekintünk, feltéve, hogy a tendenciát a legmagasabb számú személy részesíti előnyben. Az okozott kár összegét összevetik a cselekvés teljes előnyével. Ha a kár meghaladja a kárt, akkor a döntést etikátlannak tekintik. Abban az esetben, ha bármilyen alternatív intézkedés bármilyen mértékű kárt okoz, a legkisebb kár útját választjuk. Az erkölcsi szükségesség elve azon a tényen alapul, hogy az erkölcsi döntések semmilyen körülmények között nem függnek egy konkrét következménytől (vagyis a kenőpénz rossz, az egyik fogyasztó megtévesztése ugyanolyan erkölcstelen, mint sok).

Az üzleti kommunikáció etikettje az emberek szakmai magatartásának legfontosabb szempontja. Az etikett ismerete sürgősen szükséges szakmai minőség, amelyet meg kell szerezni és javítani kell. Az üzleti kommunikáció szerepe bármely üzlet sikerében meglehetősen nehéz túlbecsülni. Ez az egyének életének szükséges része, a más személyiségekkel való interakció legfontosabb típusa. Végül is a kommunikációban egy bizonyos célrendszer alakul ki, amelyet bizonyos mértékig a stabilitás jellemez. Az üzleti partnerekkel folytatott beszélgetés sikerességét meg kell érteni, és figyelembe kell venni az érdekeiket. Az emberek számára nem kevésbé fontos az a képesség, hogy helyesen fogalmazhassák meg és fejezzék ki gondolataikat, hogy elérjék a kölcsönös megértést az egyének közvetlen interakciójával kapcsolatos problémák megoldásában.

Az üzleti kommunikáció pszichológiája

Pszichológiai értelemben a kommunikációs interakció egyidejűleg a személyiség cselekedeteinek, gondolatainak, érzelmi tapasztalatainak, érzéseinek és orientációjának cseréje önmagára, saját lelkére, lelkiismeretére, álmaira.

Az üzleti kommunikáció az oktatáson és az önképzésen alapuló folyamatnak tekinthető. Ez a személyes kreativitás egyik formája, amely hozzájárul az egyén személyiségének legjobb aspektusainak azonosításához és fejlesztéséhez.

Az üzleti kommunikáció pszichológiája és etikája a tudományok komplexumának összetevői, amelyek a legtöbb tudomány alapkategóriáin és elvein alapulnak.

Az üzleti kommunikáció kölcsönhatásának hatékonysága, elsősorban a tantárgyak tevékenysége miatt. Az ilyen tevékenységnek társadalmi szempontból jelentős egyenértéke van, amely végül is ilyen értékes és fontos mutatóban mérhető monetáris erőforrásként.

Az üzleti kommunikáció segít a kapcsolatok kialakításában és a kapcsolatok kialakításában, amelyek célja a kollégák, felügyelők és alárendeltek, társok, riválisok és versenytársak közötti együttműködés és partnerség. A szakember, nem beszélve a menedzserről, soha nem lesz sikeres az üzleti életben, hacsak nem rendelkezik legalább az üzleti kommunikáció alapjaival. A kommunikációs interakció az egyéntől magas pszichológiai kultúrát igényel.

A sikeres üzleti kommunikáció folyamatos tanulmányozást és a kapcsolatok érzelmi aspektusainak figyelembevételét is igényli. Gyakran az üzleti emberek úgy vélik, hogy az érzéseknek nincs helye az üzleti életben, de nagyon tévednek. Végül is, anélkül, hogy figyelmet szentelne az alkalmazottak érzéseinek és érzelmi tapasztalatainak, akkor komoly konfliktusokba hozhatja a csapatot, ami drága költségekkel jár a vállalkozás számára. Az értelem és az érzelem a téma oldhatatlan összetevői. A partnerrel vagy kollégával való kommunikáció során sok különböző jel érkezik az érzékeiknek.

Vannak olyan technikák, amelyekkel a beszélgetőpartner helyét irányíthatja. A recepció „helyes neve” a beszélgetőpartner nevének figyelmeztetésén alapul. A "kapcsolati tükör" azt jelenti, hogy az arcodon elmosolyodik a mosoly, és egy szörnyű grimasz, ellenkezőleg. Kellemes arckifejezés vonzza a beszélgetőt. A megbecsülések minden beszélgetés aranyszava. Ezek enyhe túlzásból állnak a partner által képviselt erényekből. Ugyanakkor meg kell különböztetni a bókokat a bruttó hízelgésektől, ami erősen felülmúlja a beszélgetőpartner érdemeit.

Az üzleti kommunikáció pszichológiájában fontos, hogy a beszélgetések segítségével befolyásolják a beszélgetők befolyásolására szolgáló módszereket. Az üzleti kommunikáció és a vele való beszéd bizonyos sajátosságokkal rendelkezik. A kommunikációs interakciókban a beszélgetőpartner figyelmének 90% -át a beszédjellemzőkre fordítják, míg például az interperszonális, 50% vagy annál kevesebb. Fő jellemzői:

  • szókincs, amely a beszélgetést élénkebbé, gazdagabbá, érthetőbbé, hozzáférhetőbbé, meggyőzőbbé teszi;
  • a beszéd összetétele, amely lehetővé teszi a szakkifejezések használatát a zsargon helyett;
  • jártasság;
  • kiejtés és intonáció.

Meg kell értenünk, hogy nemcsak az, amit a téma mond, hanem az is, hogy mit mond; nem verbális komponensek, amelyek magukban foglalják a hangszóró testtartását, arckifejezéseit és gesztusait.

Üzleti kultúra

A munkavállaló szakmaiságának értékelésének legfontosabb mutatója az üzleti kommunikáció kultúrája. Számos felügyelő erre összpontosít, amikor elfogadja az egyén munkáját és a hivatalos utasításainak és kötelességeinek végrehajtását.

Az üzleti kommunikáció egyik fő típusa az üzleti telefonos kommunikáció. Végtére is, ez az egyetlen olyan beszélgetés, amelyben nem lehet szóban beszélni a beszélgetőpartnerrel. Ezért olyan fontos, hogy az üzleti kommunikációs készségeket telefonbeszélgetés során használjuk.

Az üzleti beszélgetések végrehajtására általánosan elfogadott szabályok vannak. Ide tartoznak a beszélgetés, a jóindulat és a jószándék iránti érdeklődés a beszélgetés partnere felé, az általános hangulatnak a beszélgetés jellegére gyakorolt ​​hatásának hiánya.

A kommunikációt két vagy több alany kommunikációs kölcsönhatásának tekintjük. Ennek fő célja a kognitív jellegű vagy érzelmi orientációjú üzenetek cseréje. A kommunikáció folyamata során a beszélgetőpartner befolyásolja a kommunikációs partner, az állam, a hiedelmek és a világnézet viselkedését. Egy ilyen hatás mindig kölcsönös lesz, de ritkán - akár. A kommunikáció leggyakrabban az egyének közös tevékenysége során történik.

A kommunikációs folyamat során az egyének megváltoznak az arckifejezések, gesztusok és kifejezések jelei között. Ezenkívül mindkét kommunikációs partnernek virtuális képe van arról, hogyan néz ki mindenki kívülről, a fejükben. Az ilyen képek hasonlóak lehetnek az igazhoz, de nem teljesen. Szintén a fejében található a partner képe. Egy ilyen kép igaz lehet, de minden egyes személy ezt minden alkalommal módosítja. Az üzleti beszélgetésben közvetlenül résztvevő két témakörön kívül vannak társadalmi normák is. Minden egyén úgy véli, hogy egyedülálló, nem rendes, és saját véleménye van mindent illetően, azonban minden kommunikáció eredménye egy szociális norma megítéléséhez vezet.

Az üzleti kultúra több kommunikációs stílust és elveit is magában foglalja. Az üzleti kommunikáció kölcsönhatásának kultúrája magában foglalja az üzleti kommunikáció etikettjét is, amely magában foglalja egy bizonyos keretrendszer, a normák és a magatartási szabályok betartását, például a pontosságot, a beszéd, a megjelenés kultúráját stb.

A beszédkultúra és az üzleti kommunikáció elengedhetetlen a modern üzleti és vállalkozói világban. Végül is, a legtöbb munkafolyamatot beszélgetések, beszélgetések, találkozók, tárgyalások foglalják el. Egyes területeken a karriernövekedés közvetlenül függ a beszéd kultúrájától és az üzleti kommunikáció etikettjének tökéletes ismeretétől.

Egy üzleti típusú kommunikáció különbözik másoktól abban, hogy mindig konkrét célokat fog elérni, időbeli korlátja van, és gyakran időközönként oszlik meg. A kommunikáció csak abban az esetben lesz sikeres, ha a partnerek között kölcsönös megértés és bizalom érvényesül.

Az üzleti kommunikáció jellemzői

Az üzleti kommunikációt viszonylag bonyolult, sokoldalú folyamatnak nevezzük az egyének közötti kapcsolatok kialakításában, akiket szakmai érdekek, munka vagy szakmai tevékenység köt össze. A kommunikációs interakciók résztvevői a hivatalos státuszban járnak el, és céljaik elérése, konkrét feladatok megoldása. A kommunikatív interakció folyamatának jellegzetessége a szabályozott természet, ami azt jelenti, hogy a nemzeti hagyományok és a kulturális szokások, valamint a szakmai etikai normák határozzák meg a létrehozott keretrendszert.

Az üzleti kommunikáció etikettje két szabálycsoportot tartalmaz - ezek normák és utasítások. A normák vízszintesen irányított szabályok, amelyek az azonos csoport tagjai közötti kommunikáció során egyenlő státuszúak. Utasítások - ez egy függőleges irányú szabály, amely meghatározza a vezető és az alárendelt közötti kapcsolat jellegét.

Az üzleti kommunikáció jellemzőit az általános követelményeknek megfelelően fejezzük ki, amelyek barátságos és figyelmes hozzáállást tartalmaznak minden munkatársnak, szervizpartnernek, függetlenül a személyes preferenciáktól, a hangulatotól, a szeretetektől vagy a nem kedvelőktől.

Az üzleti kommunikáció szabályozása a beszéd kultúrájában is kifejeződik.

Az üzleti kommunikációnak és a beszédnek meg kell felelnie a társadalom által kifejlesztett nyelvi viselkedés normáinak, a nyelvtannak és a stílusnak, a tipikus kész formuláknak, amelyek lehetővé teszik az üdvözlés, a hála stb. Etikett-helyzeteinek kialakítását, például „hello”. Minden fenntartható etikettmintát az életkor és a társadalmi-pszichológiai jellemzők alapján kell kiválasztani.

A kommunikáció mint kölcsönhatás azt jelenti, hogy a témák kapcsolatokat létesítenek egymással, kicserélik a szükséges információkat és információkat, hogy közös tevékenységeket hozzanak létre, azaz együttműködés. Annak érdekében, hogy a kommunikáció kommunikatív interakcióként történjen problémamentesen, a következő lépéseket kell tartalmaznia:

  • kapcsolat létrehozása, azaz ismeret, amely egy másik személy megértését feltételezi, egy sajátos bemutatása (bemutatása) egy másik tárgynak;
  • tájékozódás a kommunikatív interakció helyzetében, a folyamatok megértése, szünetek és időközök kivonatai;
  • a kérdés vagy a feladat megvitatása;
  • szükség esetén a probléma megoldása;
  • a kapcsolat vége.

Az üzleti kommunikáció megszervezését partnerségi alapon kell kialakítani, elsősorban az együttműködés alapelvein, a kölcsönös igényektől és a kérésektől, az ügy érdekeitől függően. Az ilyen együttműködés növeli a munka termelékenységét, a kreatív tevékenységet, amely a termelés, a kereskedelem és az üzleti fejlődés legfontosabb tényezője.

Üzleti nyelv

Az üzleti kommunikáció nyelve a hivatalos üzleti beszédstílus, amely funkcionális típusú szótag, és az üzleti, vállalkozói, kereskedelmi és egyéb szakmai tevékenységek kommunikatív kommunikációjára szolgál. A szótag funkcionális típusa a nyelvi egységek rendszerének meghibásodása, kiválasztásuk és használatuk módszerei, amelyeket a beszédkommunikáció társadalmi céljai okoznak.

A beszédkommunikáció a szakmai tevékenység területén számos, a kommunikációs helyzet által magyarázott jellemző. Az üzleti kommunikáció szempontjából fontos jelentőségű, hogy az ilyen kommunikáció tagjai lehetnek jogi (szervezetek, vállalkozások) és tisztviselők, közönséges dolgozók. Az információs kapcsolatok sajátossága és lényege, amelyekben az üzleti kommunikációs tantárgyak beléphetnek, a szervezet vagy pozíciók hierarchiájában függ a letelepedés helyétől vagy a munkavállalótól, illetve a kompetencia, a tevékenység tartalma és számos más tényező. Az intézmények és a szakemberek közötti kapcsolatok stabilak és szabályozottak az elfogadott jogi normákkal, aminek következtében az intézmények információáramlása úgynevezett „programozott” jellegű, amely megfelel egy szervezet vagy tevékenységi terület igényeinek.

Az üzleti kommunikáció alapjai mindig három fő szempontot tartalmaznak: ortológiai, kommunikációs és etikai szempontok.

Az ortológia a beszéd helyességének, a nyelv normáinak és változásainak tudományának neve. A szóbeli vagy írásbeli gondolatait kifejező alany szemében a norma egy minta, egy minta, egy olyan mondat, amellyel egy kifejezés épül, mondat. Az ilyen normák kialakulását befolyásolják az etnikum irodalmi kreativitása és beszédmódszerei, amelyek a nyelv egységének és a beszédrendszer megfelelő működésének kötelező kritériuma. Ezért az írástudás az üzleti kommunikáció sikerének előfeltétele. Az üzleti kommunikáció egyik fontos jellemzője a vezetők, vezetők, alkalmazottak, alkalmazottak szóbeli és írásbeli üzleti beszédének nyelvének normatív aspektusának birtoklása.

Az üzleti kommunikáció nyelve hatalmas eszköztárral rendelkezik, amelyet az alkalmazási terület, a helyzet, a feladatok, a körülmények, a beszédfajtája és a kommunikáció céljának elérése érdekében mozgósítani kell. A beszéd kultúrájának kommunikatív aspektusa pontosan ezekre a kérdésekre irányul.

A szavak kiválasztását a kommunikáció célkitűzéseivel és helyzetével összhangban a beszéd relevanciájának és tisztaságának követelményei határozzák meg. Ehhez meg kell ismernie az irodalmi nyelv stílusait. Так, например, обилие специфических терминов, стандартных фраз и штампов характерно для деловой письменной речи, однако абсолютно не подходит для разговорной речи.

A beszédkultúra etikai oldalát beszédetikett képviseli, amely speciális beszédeszközöket tanulmányoz a társadalmi kapcsolatok és az interperszonális kapcsolatok szabályozására. Ezek közé tartoznak a beszéd etikett formulák, szövegek és alkalmazásuk normái, valamint a viselkedés szabályai különböző körülmények között.

Az üzleti kommunikáció etikett-normái a nemzeti jellegtől függenek. Például, ami a tiszteletet jelzi Európában, a muzulmán országokban sértésnek tekinthető.

Az üzleti kommunikáció típusai

Az üzleti típusú kommunikáció magában foglalja a feladatok megfogalmazását és a legfontosabb kérdések megoldását. Az üzleti kommunikáció típusait és formáit osztályozzák. Minden kommunikációs típus egy olyan folyamatot magyaráz, amely szorosan kapcsolódik egy kondicionált területhez.

Az üzleti kommunikáció típusai, formái és eszközei ma igen változatosak. Az információt azonban csak jelrendszereken keresztül továbbítják. Innentől kezdve az üzleti kommunikáció szóbeli kommunikációra osztható, ahol a jelrendszert a nyelv és a nem verbális üzleti kommunikáció képviseli, amelyben nem-beszéd jelrendszereket használnak. Ezt a szétválasztást más típusú kommunikációban használják.

A verbális kommunikáció magában foglalja a beszélgetést, azaz a ez verbális kommunikáció.

A nem-verbális üzleti kommunikáció mindent tartalmaz, ami a kommunikáció tárgyát képező tárgyat, valamint a beszélő és a hangszóró tárgyát tartalmazza. Ez a fajta kommunikáció magában foglalja a testtartást, az arckifejezéseket, a gesztusokat, az intonációt.

Sok szakértő úgy véli, hogy a kommunikációs folyamatban részt vevő partnerek csak kis százalékban kapnak információt a szavakon keresztül, és mindent más jelek révén, amelyeket tudatosan olvasnak és értelmeznek a nem verbális kommunikáció során. A szakmai kommunikáció típusai közé tartozik a közvetlen és közvetett (közvetett) típus is.

A szakmai kommunikáció közvetlen típusa az egyének ugyanabban a térben és egy időben történő kölcsönhatását jelenti. A tárgyalások, beszélgetések stb. Közvetlen kapcsolatfelvétel során a nem verbális kommunikáció és a verbális kommunikáció a legjelentősebb.

A közvetett kommunikáció az információ írásos beszéd útján történő továbbítására vonatkozik (például e-mail vagy telefonos kommunikáció). Ez a fajta interakció kevésbé hatékony, mint a közvetlen kommunikáció. A közvetett kommunikáció közül a telefonon keresztüli üzleti kommunikáció a legnagyobb igény. A beszélgetés közbeni közvetlen hangkapcsolat és a kommunikációs technikák széles választéka különbözteti meg. Ez megkönnyíti az üzenetek üzleti (formális) interakcióját és személyes (informális) részét.

Mindenesetre, az üzleti kommunikációban, mint más típusú interperszonális kommunikációs interakcióknál, fontos, hogy az emberek egyidejűleg jelen legyenek ugyanabban a térben és egyidejűleg, ami lehetővé teszi a szemkontaktus kialakítását, kellemes benyomást, és befolyásolja a kommunikatív interakció teljes folyamatát.

Az üzleti kommunikáció formái

Az üzleti kommunikáció számos formája megfelel a szakmai helyzetek speciális követelményeinek. Ezek közé tartozik az üzleti levelezés, a beszélgetés, a konzultáció, a tárgyalások, a nyilvános beszéd, a sajtótájékoztató és a vita.

Az üzleti levelezés a kommunikáció közvetett formáját jelenti, amelyet írásos nyelven (megrendelések, levelek, kérelmek, határozatok stb.) Valósítanak meg. Vannak üzleti levelezés az intézményen belül (vállalkozás), szervezetek és szervezetek között.

Az üzleti beszélgetés különböző munkarajzokról és fontos döntések meghozatalára, illetve a részletek megvitatására szolgáló folyamatokról beszél.

Üzleti találkozó, cég, vállalkozás, szervezet vagy egy külön vezetői csapat munkacsoportjának megtartása érdekében egyes osztályok a sürgős problémák megoldására, a jövőbeli tevékenységek tervezésére és a feladatok meghatározására összpontosítanak.

A nyilvános beszéd egy üzleti találkozó altípusa, amelynek során az egyik téma vezető szerepet tölt be, és kiemeli a fontos kérdést, megosztja az információkat egy bizonyos körrel. A lényeg az, hogy a beszélőnek teljes és részletes elképzelése volt a beszélgetés témájáról és tartalmáról, megvan a szükséges személyes tulajdonságai, amelyek lehetővé tennék számára, hogy a beszéd témáját a közönséghez hozza.

Az üzleti tárgyalások során a kommunikáció kötelező eredményének döntést kell hoznia és meg kell hoznia. A tárgyalások folyamán a felek mindegyikének megvan a maga álláspontja és nézetei, és az eredmény egy megkötött szerződés vagy egy aláírt szerződés.

A sajtótájékoztatón a tisztviselők (például vezetők, kormánytisztviselők, üzletemberek, politikusok stb.) Találkozója a tömegtájékoztatási eszközök képviselőivel, hogy tájékoztassák a társadalmat az aktuális és izgalmas kérdésekről.

Nem minden vita az üzleti kommunikáció során vitásan megoldható, de gyakran csak bonyolítja a helyzetet, mivel az egyének nem hivatásszerűen és lelkesen és érzelmileg viselkednek saját pozíciójuk védelmében.

Az üzleti kommunikáció formái a szakmai tevékenység során felmerülő minden helyzetet lefedik. A kommunikáció szerepe a szakmai tevékenységben az üzleti környezeten belüli kommunikatív kölcsönhatások folyamatainak egyszerűsítése.

Üzleti szabályok

Az üzleti kommunikáció szabályai és normái nagy jelentőséggel bírnak az egyének szakmai tevékenységében. Egy rossz szó egy több millió dolláros tranzakció elvesztéséhez vezethet, vagy elutasíthatja a karriernövekedésre irányuló erőfeszítéseket. Az üzleti kommunikációra tehát több általános szabály létezik.

Az első szabály világos, érthető beszéd. A hallgatónak meg kell értenie, hogy miről beszél.

A második szabály az, hogy elkerülje a monotonitást a beszélgetés során. A monoton beszéd senkit inspirálhat vágyakozásra. Az érzelmileg festetlen beszéd elsöprő vágyat okoz, hogy elmeneküljön a beszélgetőpartnertől.

Az alábbi szabály azt feltételezi, hogy a hangszóró beszédének közepes tempóval kell rendelkeznie. A nagyon lassú beszéd a beszélgető fél érdeklődéséhez vezet. Ez zavarja a hangszóró információit. És túl gyors a beszéd ahhoz a tényhez vezet, hogy a kommunikációs partner egyszerűen nem lépést tart a hangszóró gondolataival. A beszéd túlzottan gyors vagy lassú üteme esetén a jó kommunikáció nem fog működni. Meg kell próbálni váltani a rövid és hosszú mondatokat. Mivel a hosszú, túlterhelt mondatokat nehéz megérteni. A csak rövid mondatokból álló beszéd nem ad megfelelő benyomást. Kompetensen fel kell tennie a kérdéseket. A beszélgetés során a nyitott és zárt kérdések egyaránt fontosak. Meg kell tanulni, hogy beszélgetés közben meghallgassa a beszélgetőt. Nem ajánlott beszélgetést kezdeni az üzleti javaslatokkal. Ez csak az elutasítást és agressziót okozhatja a partner részéről. Meg kell próbálnia elkerülni a közvetlenül kifejezett tanácsot. A nézőpontot lágyan és szokatlanul kell kifejezni, miközben folyamatosan arra kell összpontosítanunk, hogy ez csak a téma szubjektív elképzelése. Ösztönözni kell az önreflexiót. Nem ajánlott kész megoldásokat jelenteni. Szükséges az elfogadott kulturális normák és etikett szabályok betartása. Végül is a szakmai tevékenység sikere általában attól függ, hogy betartják-e őket.

Az üzleti kommunikáció a szabályozott természetben különbözik az interperszonális kommunikáció egyéb típusaitól. Az ilyen kommunikáció a személyes szerepük folyamatának valamennyi résztvevőjének szigorú betartása lehet. Ez azt jelenti, hogy különböző szakmai helyzetekben az egyén vezető és alárendelt, partner és kolléga lehet. Az üzleti kommunikáció fő jellemzője az egyes szereplők magas szintű felelőssége az üzleti interakcióban.

Az üzleti kommunikáció és a kommunikáció sikerességét nagymértékben a kiválasztott kommunikációs stratégiák és taktikák határozzák meg, ami magában foglalja a kommunikációs kölcsönhatások céljainak egyértelmű megfogalmazását és a partnerek érdekeinek helyes meghatározását.

Üzleti stílusok

Az üzleti kommunikáció hatóköre kiterjed az alanyok életének jogi, vezetői, társadalmi vonatkozásaira. Ezért a hivatalos üzleti kommunikációs stílust a szakmai tevékenység és az általános élet gyakorlati követelményei határozzák meg. Ezt írásban (például üzleti levelezés e-mailben, rendeletek stb.) És szóbeli módon (például találkozók, tárgyalások) lehet végrehajtani.

A modern társadalomban bölcs dolog az üzleti kommunikáció stílusát használni - ez azt jelenti, hogy biztosítani kell a fenntartható haladást a karrierlétrán, javítani kell a személyes státuszt és a sikert az üzleti tevékenység minden területén.

Az üzleti stílus viszont több alfajra oszlik - a jogalkotási alfaj, a diplomáciai és adminisztratív alfaj. Ezeknek az alfajoknak mindegyikének sajátos sajátosságai, kommunikációs formái és beszédklinikái vannak. Például a diplomáciai kommunikációban feljegyzést, jegyzetet használunk. Az adminisztratív-egyházi stílusban nyugtát, memorandumot, tanúsítványt, meghatalmazást, jellemzőt, megbízást stb. Használnak. Jogalkotási stílusban - a törvény, a bekezdés, a szabályozás, a fellebbezés, a kód stb.

A beszéd rendkívüli pontossága az üzleti stílus alapvető eleme. Elsőként olyan speciális kifejezések használatával érhető el, amelyek széles körben használhatók és szűken specializálódtak. Napjainkban az üzleti kommunikáció stílusa a hivatalos interakció mindennapi gyakorlatában a leggyakoribb.

Az üzleti kommunikációs stílusok közé tartoznak a manipulatív, rituális és humanista stílusok.

A manipulatív stílus magában foglalja az egyik beszélgetőpartner hozzáállását a másikhoz, mint termelési eszközt, és a feladatok elvégzéséhez vagy bizonyos eredmények eléréséhez. Az ilyen kommunikáció jellegzetes példái a kijelölt feladatok teljesítésének személyes ellenőrzése.

A rituális kommunikációs stílusban a partnerek fő feladata a kívánt kép létrehozása a társadalomban. Ilyen kommunikáció esetén fontos a partnerek státusza, nem pedig személyes vagy üzleti tulajdonságaik.

A humanista stílus fő hangsúlya az egymás támogatása és a problémák kollektív megbeszélése. A partnerek különálló jellemzői nem értenek és nem osztódnak pozitív tulajdonságok vagy negatívak. A személyiséget teljesen érzékelik. Ez a megközelítés kiemeli az egyén személyes tulajdonságait és egyedi jellemzőit. Bizonyos körülmények között azonban ez a kölcsönhatási stílus nem megfelelő. A kommunikációs és üzleti kommunikációs eszközök jellemzőinek ismerete biztosítja a szakmai tevékenységek sikerét.

Az üzleti kommunikáció alapelvei

Az üzleti kommunikáció szerepe az egyének mindennapi életében meglehetősen nehéz túlbecsülni, mert szinte minden életterületre hat. Az üzleti kommunikációnak, valamint az interperszonális interakcióknak más típusú alapelvei vannak a szakmai kommunikációs folyamatok szabályozására.

Az üzleti kommunikáció alapelvei közé tartozik az interperszonális kommunikáció, a fókusz, a kommunikáció folytonossága és a többdimenziósság.

Az interperszonális folyamatot az egyének és a sokszínűség közötti interakció nyitottsága jellemzi. Ez az egyének egymás iránti személyes érdeklődésén alapul. Az üzleti kommunikáció ilyen építési elvvel való megszervezése főként a folyamat szakmai összetevőjére irányul, de ne felejtsük el, hogy még mindig az interperszonális interakció jellege lesz, és tartalmaz néhány interperszonális radikát. A kommunikáció végrehajtását minden körülmények között nemcsak a megvitatott konkrét tevékenység vagy probléma határozza meg, hanem a partnerek sajátosságai és az egymással való kapcsolatuk is. Ebből következik, hogy az üzleti kommunikáció kölcsönhatása elválaszthatatlan az interperszonális kapcsolatoktól.

Célszerű kommunikáció többcélú. A kommunikáció során az információterhelés eszméletlen cél mellett egy tudatos. Például a felszólaló problémás kérdéssel ismerkedik meg a jelenlévőekkel, ugyanakkor törekszik arra, hogy az ügy lényegét a folyamatban résztvevők figyelmébe tegyék. Ezzel együtt, eszméletlen szinten, lehet, hogy a résztvevőknek ki akarják mutatni vagy bemutatni az értelmeit, ékesszólását stb.

A folytonosság a folyamatos üzleti és interperszonális interakció kezdeményezése a partnerrel, amikor a látóterét érintik. Mivel a kommunikáció egyaránt tartalmaz verbális elemeket és az üzleti kommunikáció nem verbális eszközeit, az emberek folyamatosan viselkedési üzeneteket küldenek. Az ilyen üzenetek, amelyeket a beszélgetőpartner konkrét jelentőséggel bír, ennek következtében a megfelelő következtetéseket vonja le.

A többdimenziósság azon a tényen alapul, hogy az üzleti interakciók különböző helyzeteiben élő egyének nemcsak adatcserét végeznek, hanem a kapcsolatokat egy vagy másik módon szabályozzák. Mivel az üzleti kommunikáció területe meglehetősen változatos, a kommunikációs folyamatokban a kapcsolat legalább két oldala lehet. Az egyik az üzleti interakció és a szakmai információk átadása. A másik az érzelmi kapcsolat átruházása egy partnerrel, aki jelen van minden kapcsolatban.